Mục tiêu:

Nghiên cứu thành phần loài ruồi hại quả ở Việt Nam và biện pháp phòng trừ ruồi bằng bả Protein

Hoạt động

- Điều tra bổ sung thành phần ruồi và ký chủ của của ruồi hại quả ở các tỉnh phía Bắc Bắc trung bộ

- Đánh giá mức độ thiệt hại do nguyên nhân ruồi.

- Thử nghiệm phòng trừ ruồi hại quả bằng biện pháp sử dụng bả Protein sản xuất tại Việt Nam

- Tập huấn, huấn luyện kiến thức về ruồi hại quả và kỹ thuật sử dụng bả Protein trong phòng trừ ruồi cho cán bộ kỹ thuật và nông dân.

Nguồn tài trợ:

ACIAR

Địa điểm:

Các tỉnh miền núi phía Bắc;

Trung du miền núi Phía Bắc;

Đồng bằng Sông Hồng; Thừa Thiên Huế, Nghệ An

Thời gian

Pha 1: 2000 – 2005.

Pha 2: 2005-2008

Đơn vị thực hiện:

Viện BVTV

Tài liệu:

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án ACIAR (Quản lý ruồi hại quả nhằm nâng cao năng suất quả và rau tại Việt Nam) - 2005

- Báo cáo kết quả năm thứ 2 thực hiện dự án ACIAR (Quản lý ruồi hại quả nhằm nâng cao năng suất quả và rau tại Việt Nam -  phần thực hiện ở miền Bắc) – 2007.

Tài liệu tập huấn kỹ thuật : (Nhận dạng một số loài ruồi hại quả quan trọng và chiến lược phòng trừ ruồi hại quả) - 2002

Download tài liệu

Đang tiếp tục thu thập​