Hoạt động:
1. Xây dựng mô hình thí điểm phát triển cây ăn quả gồm hai thành phần tham gia là tập thể và hộ gia đình. áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, biện pháp canh tác xây dựng mô hình nhằm nâng cao năng suất, sản lượng một số cây ăn quả chủ yếu, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, chuyển dần việc sản xuất cây ăn quả sang sản xuất mang tinh hàng hóa.
Qua mô hình thí điểm, đánh giá được hiệu quả kinh tế đối với mỗi loại cây, tổng kết được kinh nghiệm để mở rộng sản xuất trong nhưng năm sau
2. Tập huấn, chuyển giao được tiến bộ kỹ thuật trồng cây ăn quả đến hộ nông dân.
Nguồn tài trợ:
WorldBank
Địa điểm:
Mộc Châu – Sơn La
Thời gian:
2000-???
Đơn vị thực hiện:
Viện BVTV (tham gia)
Tài liệu:
Đang tiếp tục thu thập