Hoạt động:

Chưa rõ thông tin

Nguồn tài trợ:

MARD

Thời gian:

2002-2003

Đơn vị thực hiện:

Postharvest Technology Department-FAVRI

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập