Hoạt động:

Đánh giá sinh trưởng và phát triển các giống đào  sớm nhập nội.

Áp dụng thử nghiệm quy trình thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng.

Xây dựng mô hình trồng mới

Địa điểm:

Mộc Châu – Sơn La

Thời gian:

2003

Đơn vị thực hiện:

-Viện Bảo vệ thực vật

-Viên Nghiên cứu rau quả

Tài liệu

Đang tiếp tục thu thập