Hoạt động

Xây dựng mô hình thâm canh cây ăn quả ôn đới hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Địa điểm:

Mường Phăng – Điện Biên

Thời gian:

2003 - 2004

Đơn vị thực hiện:

Viện BVTV

Tài liệu

Đang tiếp tục thu thập