Hoạt động:

Tập huấn cho cán bộ và nhân dân địa phương về phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại đào, đặc biệt là ứng dụng kỹ thuật mới trong phòng trừ ruồi hại quả nhằm giúp nhân dân địa phương sau chương trình khuyến nông có thể tổ chức phòng trừ sâu bệnh hại đào để phát triển cây đặc sản địa phương.

Xây dựng mô hình phòng trừ ruồi hại quả trên diện rộng có hiệu quả cao, năng xuất và chất lượng quả, bảo vệ môi trường, nhằm góp phần tăng thu nhập cho nông dân

Nguồn tài trợ:

Bộ NN và PTNT

Địa điểm:

Mộc Châu- Sơn La

Thời gian:

Đơn vị thực hiện:

Viện BVTV

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập