Hoạt động:

- Xác định thành phần ký chủ của loài ruồi Bactrocerapyrifoliae ở miền Bắc Việt Nam

- Xác định điều kiện phòng thí nghiệm thích hợp để nhân nuôi và duy trì quần thể loài Bactrocerapyrifoliae.

- Kỹ thuật thu trứng

- Kỹ thuật thu nhộng

- Xác định thức ăn cho sâu non

+ Thức ăn tối thích

+ Thức ăn công nghiệp

- Xác định tỷ lệ đực cái thích hợp cho duy trì quần thể

- Xác định mật độ ruồi thích hợp/lồng nuôi

Nguồn tài trợ:

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA

Địa điểm:

Viện BVTV

Thời gian:

2005-2009

Đơn vị thực hiện:

Viện BVTV

Tài liệu

- Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng (Nghiên cứu kỹ thuật nhân nuôi loài Bactrocera pyrifoliae trong phòng thí nghiệm ở Việt Nam) – 2007

- Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng nghiên cứu (Nghiên cứ phát triển kỹ thuật nuôi ruồi hại quả Bactrocera pyrifoliae Drew & Hancock tại Việt Nam) – 2009