Hoạt động:

Xây dựng được 3 mô hình (10ha/MH cho 3 loại cây có triển vọng)

Nguồn tài trợ:

Vốn địa phương

Địa điểm:

Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường – Lai Châu

Thời gian:

2013 – 2016

Đơn vị thực hiện:

Nomafsi

Tài liệu:

- Thuyết minh

- Báo cáo khảo sát

- Báo cáo định kỳ 2013

- Báo cáo định kỳ 2014

- Tài liệu tập huấn