Mục tiêu:

Xây dựng mô hình một số CAQ ôn đới có giá trị kinh tế cao đi từ xây dựng vườn ươm nhân giống, trồng mới các chủng loại cây ăn quả đến cải tạo và thâm canh vườn CAQ hiện có trong điều kiện đất đai, khí hậu của huyện Sapa và Bắc Hà nói riêng, dựa trên sự tiếp nhận tri thức nghề vườn từ các cơ quan chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, làm tiền đề cho việc mở rộng diện tích CAQ ôn đới của tỉnh.

Cùng với việc nâng cao tri thức về trồng CAQ, dự án chuyển tải đến người dân trong vùng dự án một lượng kiến thức nhất định về cải tạo và canh tác trên đất dốc thông qua việc thực hiện các mô hình cụ thể kết hợp với đào tạo tập huấn và phổ biến kỹ thuật.

Hoạt động:

Xây dựng các vườn trồng mới với diện tích 10ha (Sapa 6ha, Bắc Hà 4ha). Các giống được chọn chủ yêu là hồng Nhân  Hậu, hồng Lục Yên, lê Ngân Sơn, đào Pháp.

Xây dựng các mô hình cải tạo vườn tạp với tổng diện tích 15ha (Sapa 4,5ha, Bắc Hà 10,5ha)

Đào tạo tập huấn chuyên giao công nghệ

Xây dựng vườn ươm nhân giống phục vụ sản xuất với quy mô 0.5ha.

Nguồn tài trợ:

Bộ KHCN và MT

(tên tại thời điểm đó)

Từ SNKHTW: 450tr

Từ SNKHDP: 125tr

Dân đối ứng: 176Tr

Địa điểm:

Sapa, Bắc Hà tỉnh Lào Cai

Thời gian:

2000-2002

Đơn vị thực hiện:

Sở KHCN và Môi Trường tỉnh Lào Cai

Tài liệu

Báo cáo tổng kết

Đang tiếp tục thu thập