Hoạt động:

- xác định độ lạnh CU cho một số vùng có tiềm năng phát triển cây ăn quả ôn đới tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

- Đánh giá về sinh trưởng các tập đoàn mới nhập nội và các giống khảo nghiện trên cơ sơ áp dụng qui trình thâm canh của úc

- Điều tra thành phần cây ôn đới bản địa

- Tập huấn cho nông dân về kỹ thuật đốn tỉa và phòng trừ sâu bệnh cho mận đào.

Nguồn tài trợ:

Bộ NN và PTNT

Địa điểm:

Mộc châu, Sơn La; Bắc Hà, SaPa Lào Cai; Mường Phăng Điện Biên, Kỹ Sơn Nghệ An.

Thời gian:

2003

Đơn vị thực hiện:

Viện BVTV

Tài liệu

Đang tiếp tục thu thập