Mục tiêu:

Tuyển chọn một số cây ăn quả ôn đới bản địa có chất lượng tốt tại địa phương, phát triển và nhân rộng.

Nguồn tài trợ:

Ngân sách tỉnh

Địa điểm:

Huyện Sa Pa ; Bắc Hà – tỉnh Lào Cai

Thời gian:

2004 – 2007

Đơn vị thực hiện:

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai

Tài liệu:

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai “Về việc phê duyệt dự án và dự toán Dự án phát triển cây ăn quả ôn đới giống địa phương tại huyện Sa Pa, Bắc hà – tỉnh Lào Cai”

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án phát triển cây ăn quả ôn đới địa phương tại
Sa Pa, Bắc Hà năm 2004

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án phát triển cây ăn quả ôn đới địa phương năm 2004, 6 tháng đầu năm 2005

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án phát triển cây ăn quả ôn đới địa phương năm 2004, 7 tháng đầu năm 2005

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án phát triển cây ăn quả ôn đới địa phương Sa Pa, Bắc Hà (Năm 2004 – 2005)

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án phát triển cây ăn quả ôn đới địa phương tại Sa Pa, Bắc Hà (Năm 2004 – 2005)

- Kế hoạch triển khai dự án phát triển cây ăn quả ôn đới địa phương tại Sa Pa, Bắc Hà 6 tháng cuối năm 2006

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án phát triển cây ăn quả ôn đới địa phương tại Sa Pa, Bắc Hà năm 2004-2006

- Báo cáo kết quả triển khai trồng mới cây ăn quả năm 2006 (Dự án phát triển cây ăn quả ôn đới địa phương)

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả ôn đới địa phương bằng tiếng H’Mông

- Tờ trình v/v công nhận cây ăn quả chọn lọc đủ tiêu chuẩn cung cấp mắt ghép, cành ghép cho cơ sở sản xuất giống.(D/a phát triển cây ăn quả ôn đới địa phương ở Sapa, Bắc Hà)

- Tờ trình v/v phê duyệt dự án :"Phát triển cây ăn quả ôn đới địa phương ở Sapa, Bắc Hà"

- Quy trình kỹ thuật : Trồng và chăm sóc cây lê. Do chi cục BVTV soạn thảo cho nông dân vùng cao (2005)