Hoạt động:

(1) Thiết lập và đánh giá khả năng nhân quần thể của ruồi hại quả loài Bactrocera dorsalis (H.), Bactrocera cucurbitae (C.)

(2) Nghiên cứu kỹ thuật nhân nuôi ruồi hại quả loài Bactrocera dorsalis (H.), Bactrocera cucurbitae (C.) bằng loại thức ăn rẻ tiền nhằm giảm chi phí nhân nuôi

(3) Xử lý triệt sản ruồi từ giai đoạn nhộng

(4) Đánh giá chất lượng triệt sản

Nguồn tài trợ:

Bộ KHCN

Địa điểm:

Viện BVTV,

Trung tâm chiếu xạ Hà Nội,

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Thời gian:

2006 – 2008

Đơn vị thực hiện:

Viện BVTV,

Trung tâm chiếu xạ Hà Nội

Tài liệu:

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên (đề tài: nghiên cứu liều lượng chiếu xạ thích hợp cho triệt sản loài ruồi hại quả Bactrocere dorsalis, Bactrocera cucurbitae trên các loại cây ăn quả và rau ăn quả ở Việt Nam) – 2007, 2008

- Thông báo kết quả nghiên cứu năm thứ hai (đề tài: nghiên cứu liều lượng chiếu xạ thích hợp cho triệt sản loài ruồi hại quả Bactrocere dorsalis, Bactrocera cucurbitae trên các loại cây ăn quả và rau ăn quả ở Việt Nam) - 2007