Mục tiêu:

Phát triển bền vững giống đào Mèo đặc sản địa phương, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và ang thu nhập cho người dân vùng cao Mộc Châu, Sơn La.

Hoạt động:

-Xác định các cây đào Mèo bản địa đầu dòng chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất của địa phương.

- Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quả đào Mèo. Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác cây đào Mèo.

- Xây dựng mô hình quản lý cây đào Mèo theo hướng quản lý cây trồng tổng hợp, duy trì chất lượng quả. Đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho nông dân trong vùng

Nguồn tài trợ:

ADB

Địa điểm:

Mộc Châu – Sơn La

Thời gian:

2009 – 2011

Đơn vị thực hiện

-Viện BVTV

Tài liệu

Đang tiếp tục thu thập