Hoạt động:

Hợp phần cây ôn đới:

Nguồn tài trợ:

ACIAR

Địa điểm:

Mộc Châu-Sơn La

Lai Châu

Thời gian:

2009-2013

Đơn vị thực hiện:

Nomafsi, PPRI, Casrad, Vnua, TBU

Tài liệu:

Overview

Đang tiếp tục thu thập