Hoạt động:

1. Xây dựng mô hình quy mô 4 ha
2. Số hộ tham gia trồng 40 hộ, 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, 30-40% là hộ nghèo có đời sống khó khăn, 85% phụ nữ tham gia.
3. Tập huấn kỹ thuật cho 50 người
4. Kết quả dự kiến: Sau 3 năm trồng cho Năng suất 2-2,5 tấn/ha.

Nguồn tài trợ:

Ngân sách địa phương

Địa điểm:

Xã Tà Lèng, xã Thanh Minh

Thời gian:

2011 - 2013

Đơn vị thực hiện:

Phòng kinh tế Thành Phố ĐBP

Tài liệu

Đang tiếp tục thu thập