Hoạt động:

Trồng mới 10ha lê tai nung, 10ha đào pháp

Nguồn tài trợ:

281.410.000 đồng (Nguồn từ trương trình phát triển NNNT của địa phương)

Địa điểm:

Thị trấn Sapa

Thời gian:

2011

Đơn vị thực hiện:

Phòng kinh tế huyện sapa.

Tài liệu: tải tại đây

Thuyết minh dự án

Tờ trình

Quyết định phê duyệt

Bảng biểu