Hoạt động:

Trồng mới Lê VH6 và Đào Pháp, rau chất lượng cao.

Nguồn tài trợ

Ngân sách địa phương; 2.762. triệu đồng,

Thời gian:

2011-2015

Đơn vị thực hiện:

Phòng kinh tế huyện Sapa,

Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai.

Tài liệu:

- Bảng biểu thống kê