Hoạt động:

Chưa rõ thông tin

Nguồn vốn:

Địa phương

Thời gian:

2011-2013

Đơn vị thực hiện:

Phòng NN&PTNT huyện Điện Biên Đông

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập