Mục tiêu:

 Ứng dụng các tiến bộ KHKT trong sản xuất cây giống và quản lý vườn cây để hình thành nên những vườn mận sinh trưởng phát triển tốt; đồng thời chuyển đổi nhận thức và thực hành của người dân trong sản xuất mận hàng hóa chất lượng cao, nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và kinh tế du lịch của huyện Bắc Hà nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

Nguồn tài trợ:

Danida, vốn địa phương

Địa điểm:

Huyện Bắc Hà

Thời gian:

2011-2015

Đơn vị thực hiện:

Trung tâm giống NLN Lào Cai

Tài liệu:

- Thuyết minh

- Báo cáo tổng kết