Hoạt động:

1. Quy mô 1 ha/năm
2. Số hộ tham gia trồng 65 hộ, 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, 30-40% là hộ nghèo có đời sống khó ang, 85% phụ nữ tham gia.
3. Tập huấn kỹ thuật cho 90 người
4. Kết quả dự kiến: Năng suất 2-2,5 tấn/ha, ang mỹ quan đô thị, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chống xói mòn đất.

Nguồn vốn:

Địa phương

Địa điểm:

Xã Tà Lèng – TP Điện Biên – Điện Biên

Thời gian:

2012 – 2013

Đơn vị thực hiện:

Phòng kinh tế Thành Phố ĐBP

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập