Hoạt động:

- Hoàn thiện 01 quy trình nhân giống đào chín sơm DDCS1, cây giống sạch bệnh, giá thành hạ, tỷ lệ sống đạt trên 90%

Hoàn thiện 01 qui trình nhân giống đào chín sớm, DDCS1 cho năng suất đạt 15 tấn/ha, chất lượng quả tốt.

Sản xuất thử nghiệm giống đào DDCS1 : 10ha trong đó 02 ha thâm canh, đạt năng suất 15 tấn/ha, 8 ha trồng mới năng suất năm thứ 3 đạt 8 tấn/ha.

Sản xuất 20.000 cây giống đào chín sớm chất lượng cao

Tập huấn cho 150 lượt người

Nguồn tài trợ:

Bộ NN và PTNN

Địa điểm:

Sơn La

Lai Châu

Thời gian:

2012 – 2015

Đơn vị thực hiện:

Viện BVTV

Viện KHNN VN

Trung tâm khuyến nông Sơn La

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập