Mục tiêu:

- Phát triển được một số cây ăn quả ôn đới (hồng, lê, đào) phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tăng thu nhập cho nông dân vùng miền núi phía Bắc.

- Xác định được các vùng có khả năng trồng cây ăn quả ôn đới vùng miền núi phía Bắc.

- Tuyển chọn được mỗi loại cây (hồng, lê, đào) 1-2 giống đạt năng suất, chất lượng hơn hẳn so với giống cũ.

- Hoàn thiện được quy trình kỹ thuật thâm canh bền vững cho mỗi loại cây ăn quả ôn đới (hồng, lê, đào).

- Xây dựng được mô hình thử nghiệm sản xuất các loại cây ăn quả ôn đới (hồng, lê, đào) bằng biện pháp kỹ thuật tốt nhất được lựa chọn.

- Giới thiệu được kỹ thuật thâm canh bền vững cây ăn quả ôn đới (hồng, lê, đào) cho Nông dân.

Nguồn tài trợ:

Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Địa điểm:

Sa Pa (Lào Cai); Sìn Hồ (Lai Châu); Đồng Văn, Quản Bạ (Hà Giang).

Thời gian:

2012 – 2016

Đơn vị thực hiện:

Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Tài liệu

- Thuyết minh tổng thể.

- Báo cáo đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số cây ăn quả ôn đới (hồng, lê, đào) ở phía Bắc” 12/2013

- Báo cáo định kỳ: Tình hình thực hiện đề tài, dự án SXTN 12/2012

- Báo cáo định kỳ: Tình hình thực hiện đề tài, dự án SXTN 06/2014

- Báo cáo khảo sát nhập nội giống cây ăn quả ôn đới năm 2013

- Bài báo đăng tạp chí Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

- Tài liệu tập huấn : Chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý vườn cây ăn quả ôn đới trong giai đoạn kiến thiết cơ bản