Hoạt động:

1. Quy mô: 2 ha. Số hộ tham gia hưởng lợi là 20 hộ là dân tộc thiểu số. Trong đó: Số hộ nghèo 15 hộ, cận nghèo 5 hộ (Số hộ có phụ nữ làm chủ hộ 5 hộ).
2. Tập huấn cho 20 lượt người. Trong đó: Số phụ nữ 5 người.

Nguồn tài trợ:

Vốn địa phương

Địa điểm:

Mường Đun, Tủa Thàng, Mường Báng, huyện Tủa Chùa – Điện Biên

Thời gian:

2012-2014

Đơn vị thực hiện:

Phòng NN và PTNT huyện Tủa Chùa

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập