Hoạt động:

Quy mô: 05 ha, số hộ tham gia 100 hộ

Nguồn tài trợ:

Vốn địa phương

Thời gian:

2012-2014

Đơn vị thực hiện:

Trung tâm khuyến nông tỉnh Điện Biên

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập