Hoạt động:

Triển khai MH quy mô 0,8 ha, 30 hộ ND tham gia, Khai thác diện tích đất nông nghiệp trên vùng cao (cao độ trên 900m, chưa có hương khai thác hiệu quả), ang thu nhập cho nông dân nghèo các dân tộc vùng cao

Nguồn tài trợ:

Vốn địa phương

Thời gian:

2013

Đơn vị thực hiện:

Phòng NN&PTNT huyện Mường Ảng

Tài liệu:

Đang tiếp tục thu thập