Mục tiêu của Phương án

- Triệt để khai thác tiềm năng khí hậu, đất đai, lao động của địa phương để phát triển nông nghiệp và tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.

- Đa dạng hoá các chủng loại cây ăn quả trên địa bàn, mở rộng diện tính sản xuất mang tính tập trung, tạo ra sản phẩm hàng hoá trên địa bàn huyện Sa Pa, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

- Thay đổi tập quán canh tác, nâng cao trình độ thâm canh, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất trên địa bàn huyện. Góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế của người nông dân tác động tích cực vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

Quy mô: 15,6 ha

Nguồn tài trợ

Vốn địa phương

Tổng nguồn vốn thự hiện: 374.800.000 đồng.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: (Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2013 theo QĐ số 884/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Lào Cai): 250.000.000 đồng.

- Nhân dân đóng góp: 124.800.000 đồng.

(Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2013

theo QĐ số 884/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Lào Cai)

Địa điểm:

Xã Sa Pả huyện Sa Pa.

Thời gian:

2013

Đơn vị thực hiện:

Phòng Kinh tế huyện Sa Pa.

Tài liệu tải tại đây

Thuyết minh

Kế hoạch

Tờ trình

QĐ phê duyệt

Biểu dự toán