Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

Bộ môn Nông lâm kết hợp

  nlam_1 nlam_2
P. Trưởng BM: ThS. Nguyễn Xuân Trường
Mobile: 0975630278
Email: nxtruongnomafsi@gmail.com
Trưởng BM: ThS. Đào Bá Yên
Tel: 02103 732 270
Mobile: 0986 816 042
Email: yen_mnpb@yahoo.com
P. Trưởng BM: ThS. Trần Xuân Hân
Tel: 02103 732 270
Mobile: 0982 754 203
Email: tranhanbv@gmail.com

Chức năng: 
- Bộ môn Nông lâm kết hợp là bộ môn nghiên cứu sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc. Bộ môn có chức năng nghiên cứu thâm canh tổng hợp các biện pháp nông lâm kết hợp nhằm tạo ra mô hình phù hợp trên địa bàn Trung du miền núi phía Bắc

- Bộ môn Nông lâm kết hợp được Viện cấp kinh phí hoạt động và triển khai thực hiện các đề tài dự án trong kế hoạch của Viện, chuyển giao  công nghệ và dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

Nhiệm vụ:

a. Xây dựng chương trình kế hoạch, đề tài, dự án, đề cương nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiến bộ kỹ thuật dài hạn và hàng năm trình Viện và cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện

b. Nghiên cứu và phát triển giống cây trồng nông lâm nghiệp, cây công nghiệp truyền thống, cây đặc sản phù hợp với địa bàn Trung du miền núi, đặc biệt góp phần tăng thu nhập cho người dân và xây dựng các biện pháp thâm canh tăng năng suất, kết hợp giữa nông nghiệp với lâm nghiệp, bảo vệ tài nguyên đất, nước và môi trường.

c. Nghiên cứu xây dựng mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của từng tiểu vùng sinh thái

d. Nghiên cứu đề xuất mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt đạt hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ tài nguyên môi trường, phù hợp với điều kiện trong vùng.

e. Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnhvực nông lâm kết hợp, đào tạo và triển khai công tác khuyến nông khuyến lâm trong vùng và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước phục vụ cho công tác nghiên cứu    

g. Quản lý, sử dụng tốt  nguồn kinh phí, tài sản  và nhân lực được giao

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện