Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

Canh tác Nông lâm kết hợp bền vững trên đất dốc - tài liệu tập huấn KN

Wednesday, 15/01/2020, 10:39 GMT+7

Canh tác Nông lâm kết hợp bền vững trên đất dốc - tài liệu tập huấn KN

Canh tác Nông lâm kết hợp bền vững trên đất dốc - tài liệu tập huấn KN

Bộ tài liệu tập huấn khuyến nông “canh tác nông lâm kết hợp bền vững cho vùng trung du, miền núi phía Bắc” được biên soạn nhằm phục vụ công tác giảng dạy khuyến nông cho khuyến nông viên các cấp, các nhà quản lý, xây dựng chính sách và người nông dân. Bộ tài liệu được biên soạn dễ hiểu, giàu hình ảnh minh họa, do đó nhiều đối tượng khác nhau có thể sử dụng bộ tài liệu một cách dễ dàng.
Bộ tài liệu được chia làm 3 chương, 12 phần. Mỗi phần đề cập đến một chủ đề kiến thức nhất định. Thứ tự các phần đi theo thứ tự từ tổng quan đến các nguyên lý và các kỹ thuật cụ thể. 
Chương 1 cung cấp các kiến thức cơ bản về đất dốc, xói mòn đất, và tổng quan chung về nông lâm kết hợp.
Chương 2 trình bày các nguyên lý trong sản xuất nông lâm kết hợp. Dựa vào thành phẩn cơ bản của một hệ thống nông lâm kết hợp, các nguyên lý được trình bày theo 3 đối tượng là cây ngắn ngày, cây trung hạn và cây dài hạn.
Chương 3 cụ thể hóa chi tiết các gói kỹ thuật nổi bật cho 3 đối tượng cây ngắn ngày, trụng ngày và dài ngày cụ thể. Ngoài ra, chương 3 cung cấp các gói quy trình kỹ thuật cụ thể cho một số mô hình nông lâm kết hợp hiệu quả cho vùng miền núi phía Bắc.
Cách sắp xếp tài liệu đi từ các kiến thức chung, khái niệm cơ bản đến các nguyên lý và kỹ thuật cụ thể trong canh tác nông lâm kết hợp bền vững sẽ là nguồn tài liệu quý giá và dễ sử dụng cho quá trình tập huấn khuyến nông. Ở phần cuối của tài liệu có phụ lục cung cấp bản đồ phân bổ đất dốc của 16 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. 
Đây là bộ tài liệu cung cấp kiến thức tổng thể về canh tác nông lâm kết hợp bền vững. 
Mọi thắc mắc về sử dụng bộ tài liệu, xin liên hệ nhóm tác giả Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc. (TS. Vũ Ngọc Tú - vienmpb@gmail.com)

Written : Lê Hữu Huấn

Search date :