Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

Nông nghiệp thông minh - ứng phó với BĐKH

Wednesday, 15/01/2020, 13:38 GMT+7

Nông nghiệp thông minh - ứng phó với BĐKH

Nông nghiệp thông minh - ứng phó với BĐKH

Tài liệu này được hoàn thành trong khuôn khổ của Dự án GCP/INT/139/EC “Nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu: kết hợp hài hòa giữa thích ứng, giảm thiểu và an ninh lương thực”, với sự tài trợ của Ủy ban Châu Âu (EC).

Tài liệu này bao gồm 5 phần. Mỗi phần đề cập đến một chủ đề kiến thức nhất định và nhằm đạt những mục tiêu tập huấn cụ thể.
PHẦN 1, GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, nêu định nghĩa về BĐKH và các khái niệm liên quan, là nền tảng dẫn dắt thảo luận ở các phần còn lại.
PHẦN 2, NÔNG NGHIỆP, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC, cung cấp các kiến thức về mối liên hệ giữa giảm nhẹ và thích ứng BĐKH với ANLT, những tác động của các thực hành nông nghiệp thâm canh thông thường tới khí hậu cũng như sự cần thiết phải chuyển đổi trong SXNN để giảm thiểu tác động xấu của nông nghiệp tới khí hậu. Phần này là nền tảng cho những thảo luận ở các phần tiếp theo.
PHẦN 3, NÔNG NGHIỆP ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, là phần chính của tài liệu tập huấn này. Phần này bắt đầu bằng việc giới thiệu về khái niệm CSA và ba trụ cột của nó: thích ứng BĐKH, giảm nhẹ BĐKH và tăng trưởng sản xuất, góp phần đảm bảo ANLT. 
PHẦN 4, MỘT SỐ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM, cung cấp kiến thức tổng quan về các thực hành CSA và những nỗ lực nhằm thúc đẩy ứng dụng các thực hành này ở khu vực MNPB.
PHẦN 5, RÀO CẢN VÀ KHẮC PHỤC RÀO CẢN ĐỂ MỞ RỘNG ỨNG DỤNG THỰC HÀNH CSA, thảo luận về những khó khăn cản trở nông dân ứng dụng các thực hành CSA và những giải pháp khắc phục các khó khăn này. 
Ở phần cuối của tài liệu có hai phụ lục. Phụ lục 1 cung cấp danh mục một số chính sách của nhà nước và các địa phương có ý nghĩa thúc đẩy CSA ở MNPB. Phụ lục 2 cung cấp một số kiến thức về đánh giá tác động của các thực hành CSA và lựa chọn các thực hành phù hợp trong bối cảnh và điều kiện cụ thể. 

Quý độc giả tải bản đầy đủ bộ tài liệu tại đây.


Written : Lê Hữu Huấn

Search date :