Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

Nâng cao giá trị nếp đặc sản Tan Pỏm đạt chứng nhận OCOP

Monday, 14/11/2022, 16:49 GMT+7

Nâng cao giá trị nếp đặc sản Tan Pỏm đạt chứng nhận OCOP

Nâng cao giá trị nếp đặc sản Tan Pỏm đạt chứng nhận OCOP

Kết quả năm 2022 của dự án "Xây dựng mô hình sản xuất lúa bản địa phục vụ phát triển sản phẩm OCOP tại một số tỉnh miền núi phía Bắc" do TS. Nguyễn Văn Chinh làm chủ nhiệm

Written : admin

Search date :