Bộ môn Cây lương thực và Cây thực phẩm

       Ynh_AC         A._Hoan_1 DSC00398

ThS. Nguyễn Văn Chinh

Trưởng Bộ môn

Tel: 02103 760 825
Mobile: 0915 454 024
Email: duychinhhtnn@gmail.com

 

ThS. Lê Khải Hoàn

Phó Trưởng Bộ môn

Mobile: 0989 864 482
Email: hoannomafsi82@gmail.com

 

ThS. Nguyễn Văn Giang

Phó Trưởng Bộ môn

Mobile: 0988 160 934
Email: giangcayluongthuc@gmail.com

 

Chức năng nhiệm vụ của bộ môn

1.  Xây dựng chương trình, kế hoạch đề tài, dự án, đề cương nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn và hàng năm về cây lương thực và cây thực phẩm trình Viện và cấp có thẩm quyền duyệt, tổ chức thực hiện.

2.  Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực:

             a. Nghiên cứu chọn, tạo, khảo nghiệm và phát triển các giống cây lương thực, cây thực phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tập quán canh tác, phục vụ cho sự phát triển cây lương thực trong vùng Trung du miền núi phía Bắc.

             b. Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng các cây lương thực, cây thực phẩm góp phần đảm bảo tính bền vững và phát triển kinh tế xã hội trong vùng.

             c. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng các mô hình tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

             d. Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ, phục tráng và phát triển các giống cây lương thực và cây thực phẩm bản địa, cây đặc sản có giá trị hàng hoá cao trong vùng.

3.  Liên kết hợp tác nghiên cứu với các đơn vị nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong và ngoài Viện, nhằm đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ  mới về cây lương thực, cây thực phẩm vào sản xuất, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế trong vùng.

4. Thực hiện chương trình khuyến nông, tham gia đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực bộ môn được phân công.

5.  Phối hợp với các phòng chức năng

clt2