Trung tâm NC&PT Cây ôn đới

A_Phong                      

ThS. Hà Mạnh Phong

Giám đốc
Mobile: 0988 934 716
Email: hmphongstvc@gmail.com    

   

 

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm:

 
a. Xây dựng đề tài, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật dài hạn và hàng năm, phục vụ sản xuất, phát triển cây ôn đới trình Viện, cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b. Tổ chức thực hiện nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về cây ôn đới theo các lĩnh vực:

 • Nghiên cứu chọn, tạo, tuyển chọn và nhân giống Cây ôn đới năng suất cao, chất lượng tốt, kháng sâu bệnh cho các vùng sinh thái mang đặc thù khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới.
 • Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng Cây ôn đới, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên đất, nước và bảo vệ môi trường,
 • Nghiên cứu chế biến, bảo quản, vận chuyển nhằm nâng cao giá trị hàng hoá Cây ôn đới.
 • Nghiên cứu tổ chức sản xuất và thị trường Cây ôn đới.
 • Thu thập, nhập nội, lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen cây ôn đới.
 • Liên kết hợp tác về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thử nghiệm về giống và kỹ thuật mới với các cơ quan, các cơ sở sản xuất. Đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật sản xuất cây ôn đới.
 • Tham gia các chương trình nghiên cứu phát triển Cây ôn đới quốc gia.
 • Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ các dự án và khuyến nông về Cây ôn đới.
 • Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển Cây ôn đới, các cây trồng khác trong vùng.
 • Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính, tài sản được giao đúng qui định của Viện và của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

slide1slide22