Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau hoa quả

 

              cung_1              Untitled_1                hung_1       

ThS. Hà Tiết Cung

Giám đốc

Tel: 02103 760 092

Mobile: 0914507286
✉ hatietcung@gmail.com

 

ThS. Hà Quang Thưởng

Phó Giám đốc

Mobile: 0986 663 513
 thuongnomafsi@gmail.com

 

 

TS. Phùng Mạnh Hùng

Phó Giám đốc

Mobile: 0943.011.081
 manhhungnomafsi@gmail.com

 

 

 

image001

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau hoa quả là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc có nhiêm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về Rau hoa quả phục vụ phát triển vùng Trung du miền núi phía Bắc.

a. Trung tâm được Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc cấp kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu của Viện theo uỷ quyền của Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

b. Xây dựng đề tài, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật dài hạn và hàng năm, phục vụ sản xuất phát triển rau, hoa, quả trình Viện trưởng và các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

c. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về các lĩnh vực.

 • Điều tra, thu thập, đánh giá tập đoàn gen rau, hoa, quả (nguồn thu thập trong nước và nhập nội)
 • Nghiên cứu, chọn , tạo khảo nghiệm và phát triển giống rau, hoa, quả phục vụ yêu cầu sản xuất triển rau, hoa,quả vùng (đặc biệt là cây đặc sản)
 • Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học, biện pháp kỹ thuật canh tác
 • xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng và nâng cao sản lượng rau, hoa, quả.
 • Phối hợp nghiên cứu bảo quản rau, hoa,quả.
 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông rau, hoa, quả trong vùng.
 • Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển rau , hoa quả.
 • Liên kết hợp tác về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thử nghiệm về giống, kỹ thuật  mới với các cơ quan, các cơ sở sản xuất. Đào tạo, tập huấn cán bộ và công nhân kỹ thuật về rau, hoa, quả.
 • Sản xuất giống rau, hoa, quả.
 • Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng qui định của Viện và của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

ttcaq_2