Giới thiệu chức năng nhiệm vụ NOMAFSI

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc được thành lập theo Quyết định số 3407/QĐ/BNN-TCCB ngày 5/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc là đơn vị sự nghiệp Khoa học và chuyển giao công nghệ về nông lâm nghiệp phục vụ phát triển vùng Trung du miền núi phía Bắc (gọi tắt là Vùng)

Tên giao dịch tiếng anh của Viện là: Northern Mountainous Agriculture and Foretry Science Institute, viết tắt là NOMAFSI

Viện được cấp kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

     

   Viện trưởng: TS. Lưu Ngọc Quyến