Bộ môn Hệ thống nông nghiệp

  ba      

 

ThS. Nguyễn Văn Ba

Trưởng Bộ môn

Tel: 02102 241 889
Mobile: 0912 581 825
Email: nvbamnpb@gmail.com

 


 


Chức năng:

  • Bộ môn Hệ thống nông nghiệp là bộ môn nghiên cứu sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc. Bộ môn có chức năng nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp, các vấn đề kinh tế xã hội phục vụ cho phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi. 
  • Tên giao dịch quốc tế: Agrarian System Dpartment
  • Bộ môn Hệ thống nông nghiệp được Viện cấp kinh phí hoạt động và triển khai thực hiện các đề tài dự án trong kế hoạch của Viện, chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. 

Nhiệm vụ của Bộ môn:

  1. Xây dựng chương trình kế hoạch, đề tài dự án, đề cương nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm về hệ thống nông nghiệp, trình Viện và cấp có thẩm quyền duyệt, tổ chức thực hiện. 
  2. Nhiên cứu các vấn đề kinh tế xã hội, thể chế nông thôn và thị trường nông lâm sản có trong vùng trung du và miền núi phía Bắc
  3. Nghiên cứu các biện pháp canh tác bền vững, các mô hình sản xuất phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng tiểu vùng, từng loại nông hộ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống kinh tế xã hội của cộng đồng trong vùng. 
  4. Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp về nông thôn miền núi theo hướng khai thác có hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy sản xuất hàng hóa. 
  5. Tham gia các chương trình nghiên cứu đào tạo và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Viện, các tổ chức nước ngoài về lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn và miền núi. 
  6. Quản lý sử dụng khai thác có hiệu quả nguồn kinh phí, tài sản, nhân lực được giao
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện.