Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè

ABinh 2_1   A.Quy_1

TS. Nguyễn Ngọc Bình

Giám đốc

Mobile: 0915 019406
 ngocbinhttc@gmail.com 

 

TS. Nguyễn T. Hồng Lam

Phó Giám đốc

Tel:  02103 732 868
Mobile: 0915 976 999

 honglamnomafsi@gmail.com

 

ThS. Nguyễn Khắc Quý

Phó Giám đốc

Mobile: 0986816949
✉ nguyenkhacquy.tv@gmail.com

 Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển chè có chức năng, nhiệm vụ:

a. Xây dựng đề tài dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật  dài hạn và hàng năm phục vụ sản xuất phát triển, trình Viện và cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b. Điều tra, thu thập, bảo tồn, phát triển vườn quĩ gen về chè.

c. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về các lĩnh vực.

  • Nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm và phát triển giống chè phục vụ yêu cầu sản xuất, phát triển chè ở Việt Nam.
  • Nghiên cứu chất lượng các giống chè mới chọn, tạo.
  • Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học, các biện pháp kỹ thuật (canh tác, phân bón, bảo vệ thực vật...)
  • Xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất chè.
  • Phối hợp nghiên cứu thiết bị, công nghệ chế biến sản phẩm và thị trường chè.

d. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông về chè.

e. Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chè.

g. Sản xuất giống chè, nguyên liệu chè và các loại mẫu sản phẩm của giống chè mới.

h. Phối hợp xây dựng và quản lý bảo tàng chè Việt Nam.

i. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng qui định của Viện và của pháp luật.

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

 

ttc1