Văn phòng Viện

 

hchinh_2 hai hchinh_1 lien_web_1_1 Ktrung_web_1

Nguyễn Công Huân

Chánh VP

Mobile: 0912863577

 

Hoàng Văn Hải

Phó chánh VP

Mobile: 0912506905

 

Nguyễn T. Thu Hằng

Phó chánh VP

Tel: 02103865073

Mobile: 0946041504

Nguyễn Ngọc Liên

Phó chánh VP

Mobile: 0986621389

 

Nguyễn  Kiên Trung

Phó chánh VP

Mobile: 0976495506

 

 

 

 

Chức năng:

Văn phòng Viện được thành lập theo Quyết định số 475/QĐ-MNPB-TC ngày 10/9/2019 của Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Văn phòng Viện có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện công tác: Tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; hành chính quản trị; văn thư lưu trữ; tài chính kế toán và công tác văn phòng Đảng uỷ. 

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Office Secretariat. 

Trụ sở: Xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ

Nhiệm vụ:

Văn phòng Viện là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc có chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Công tác tổ chức cán bộ và hành chính quản trị:

a) Công tác tổ chức cán bộ: Bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ, xây dựng qui hoạch cán bộ nguồn.

b) Xây dựng kế hoạch lao động tiền lương, tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động.

c) Quản lý lao động, thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội...

d) Xây dựng và quản lý thực hiện tốt các nội qui, qui chế; Nội qui bảo vệ cơ quan, nội qui an toàn lao động, qui chế làm việc và các qui định của Viện về công tác hành chính. Thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh văn thư lưu trữ, pháp lệnh bảo vệ bí mật quốc gia...

đ) Thực hiện tốt công tác thanh tra, an toàn lao động, thi đua khen thưởng, công tác quân sự và bảo vệ cơ quan.

e) Quản lý cơ sở hạ tầng: Nhà làm việc, nhà tập thể, nhà xưởng, hệ thống điện nước, quản lý các phương tiện làm việc tài sản nương đồi và các tài sản khác.

f) Quản lý điều hành các phương tiện phục vụ Lãnh đạo và cán bộ viên chức

g) Tổ chức thực hiện tốt công tác y tế, vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo công tác vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp.

h) Quản lý và phục vụ khách trong và ngoài nước theo đúng các qui định hiện hành.

i) Phục vụ các đơn vị và cán bộ viên chức về các điều kiện, phương tiện để làm việc, sinh hoạt. Chuẩn bị các phương tiện phục vụ các cuộc họp; Phục vụ sao chép văn bản hành chính, các tài liệu khoa học; tổ chức phục vụ đời sống vật chất và đời sống tinh thần.

2.1. Công tác tài chính kế toán:

a) Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán - thống kê; Quản lý tài chính, tài sản theo Pháp lệnh của Nhà nước, quy chế tài chính của Viện. Xây dựng quy chế quản lý tài chính: Quy chế chi tiêu nội bộ, phương án thực hiện chế độ tự chủ về quản lý tài chính;

b) Xây dựng kế hoạch tài chính: Kế hoạch thu, chi các loại kinh phí thuộc tất cả các nguồn vốn: Lập dự toán ngân sách, kế hoạch chi tiêu, cấp phát và thanh toán theo đúng thủ tục tài chính. Lập sổ sách, chứng từ, báo cáo quyết toán đúng kỳ hạn. Quản lý, kiểm soát thu chi các nguồn vốn của Viện.

c) Đảm bảo nguồn kinh phí để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Viện, kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, kiểm kê, mua sắm, thanh lý và quản lý tài sản của Viện

d) Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán, phản ánh chính xác, đầy đủ các số liệu, tình hình luân chuyển các loại vốn của Viện.

e) Chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính - kế toán của Nhà nước và nội bộ tại đơn vị. Kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ cho các bộ phận kế toán tại các đơn vị trực thuộc, kiểm tra việc thanh quyết toán các đề tài, dự án.

f) Lưu trữ và quản lý toàn bộ tài sản, chứng từ sổ sách hồ sơ về tài chính, tài sản thiết bị vật tư chung của Viện, vật tư đã phân về các đơn vị quản lý sử dụng.

g) Đề xuất kiến nghị với Viện trưởng về việc thực hiện các quy chế quản lý tài chính, kế hoạch tài chính, sử dụng các nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế, thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

h) Lập các báo cáo thống kê, báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên